0 : 24
امروز پنجشنبه 03 اسفند 1396 -
اخبار : پژوهش و فناوری

انتشار مقاله عضو هيات علمي سازمان جهاددانشگاهي تهران در نشريه علمی پژوهشي "حفاظت زيست بوم گياهان"

مقاله اصغر کهندل پژوهشگر و عضو هيات علمي سازمان جهاددانشگاهي تهران، با عنوان "الگوي پراكنش بلوط Quercus brantii و ارتباط آن با برخي عوامل خاكي" در نشريه علمي پژوهشي دوره پنجم شماره دهم 1396 حفاظت زيست بوم گياهان دانشگاه گنبد كاووس منتشر شد.
تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1396
ساعت: 8 : 15   بازدید کنندگان : 72 نفر
  نسخه چاپی

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران، در اين مقاله الگوي پراکنش گياهان يکي از ويژگي هاي مهم جوامع گياهي است که بررسي و تعيين آن در توصيف و تشريح بوم شناسي يک گونه گياهي و روش هاي نمونه برداري داراي اهميت است. اين تحقيق با هدف تعيين الگوي پراکنش گونه Quercus brantii و بررسي ارتباط آن با عوامل محيطي در منطقه چهارمحال و بختياري انجام گرديد.
بررسي پوشش بلوط با خصوصيات خاک نشان داد که بين درصد پوشش بلوط با متغيرهاي از قبيل درصد رس، اسيديته، ماده آلي، نيتروژن کل و پتاسيم ارتباط مثبت و با درصد سنگ و سنگريزه ارتباط منفي وجود دارد. هم‎چنين بيشترين ارتباط بين حضور گونه بلوط و عوامل خاکي مربوط به ماده آلي (44=R) بود. نتايج اين تحقيق مشخص کرد که عوامل محيطي (بخصوص خاک) نقش مهمي در درختان بلوط دارند و براي مديريت بهتر و اصولي توجه به ارتباطات بين گياهان و عوامل محيطي ضروري است.


امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)
 

 

مناسبت روز
عناوین اصلی
نمايه ها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
پیوندها
صفحه جهاددانشگاهی در آپارات
جهاددانشگاهی و واحدهای سازمانی آن در یک نگاه
کتاب رهنمود
کانال جهاددانشگاهی
معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایکنا
خبرگزاری سینا پرس